MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019 METAMS

 

 

 

I.                Tikslas.

 

 Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą.

 

 Uždaviniai:

 

1. Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams;

 

2. Asmeninių mokinio kompetencijų ugdymas.

 

II.              Tikslas.

 

Gerinti ugdymo(si) aplinką ir ją efektyviai naudoti.

 

 Uždaviniai:

 

 1. Atnaujinti mokyklos interjerą, kurti naujas ir tobulinti turimas edukacines erdves;

 

 2. Efektyviau naudoti(is) IKT ugdymosi procese.

 

III.            Tikslas.

 

 Mokyklos bendruomeniškumo stiprinimas.

 

Uždaviniai:

 

 1. Inicijuoti bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) galimybes;

 

 2. Bendradarbiauti su rajono mokyklomis bei organizacijomis.