MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017- 2018 MOKSLO METAMS

 

 1. Tikslas

Gerinti ugdymo proceso kokybę, taikant šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus ir siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties:

1.1. Tobulinti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius;

1.2. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą;

1.3. Skatinti mokytojo atsakomybę už mokyklos pažangos rezultatus;

1.4. Teikti kokybišką pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniui.

2. Tikslas

Kurti savitą mokyklos kultūrą:

2.1. Gerinti mokyklos aplinkas, sudarant saugias bei sveikas mokymosi sąlygas;

2.2. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais;

2.3. Organizuoti veiklas kultūros vertybėms puoselėti ir sveikos gyvensenos būdui propaguoti.