VIŠTYČIO P. KRIAUČIŪNO  Mokyklos-DAUGIAFUNKCIO CENTRO vidaus tvarkos taisyklės   (IŠRAŠAS)
 
 
27. Mokinių elgesio taisyklės.
 
27.1. Mokinys turi teisę:
 
27.1.1. nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose;
 
27.1.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;
 
27.1.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
 
27.1.4. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi; sudaryti su mokykla sutartį dėl ugdymo programos , esant tėvų sutikimui;
 
27.1.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 
27.1.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 
27.1.7. dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, laikyti privalomus ir pasirinktus vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus;
 
27.1.8. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;
 
27.1.9. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
 
27.1.10. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;
 
27.1.11. dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
 
27.1.12. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 
27.2. Mokinys privalo:
 
27.2.1. mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;
 
27.2.2. nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, atvykęs į mokyklą po ligos tuoj pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;
 
27.2.3. nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;
 
27.2.4. griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;
 
27.2.5. išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones galima tik mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus;
 
27.2.6. pertraukas leisti mokyklos koridoriuose, bibliotekoje, valgykloje, skaitykloje, muziejuje;
 
27.2.7. vykdydamas praktinio darbo užduotis, laikytis saugumo technikos taisyklių;
 
27.2.8. mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki spalio 15 d. pristatyti klasės auklėtojui reikalingus dokumentus;
 
27.2.9. saugoti mokyklos turtą: tausoti mokyklos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai;
 
27.2.10. saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti;
 
27.2.11. atsakingai vykdyti mokyklos nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako už švarą, tvarką ir pasiruošimą darbui;
 
27.2.12. laikytis higienos reikalavimų;
 
27.1.13. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;
 
27.2.14. mokykloje vaikščioti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus.. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami rūbinėje. Mokyklos patalpose negalima būti su kepure;
 
27.2.15. gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;
 
27.2.16. drausmingai elgtis, gerbti vieni kitus nepravardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų;
 
27.2.17. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos;
 
27.2.18. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais;
 
27.2.19. gerbti tėvus, nuolat rūpintis visais šeimos nariais, padėti jiems namie;
 
27.2.20. mokiniai mokykloje  privalo turėti asmenybę liūdijantį dokumentą – mokinio bilietą, asmens tapatumo kortelę, jos pateikti paprašius mokyklos budintiesiems, mokytojams, mokyklos vadovams;
 
27.2.21. kiekvienoje pamokoje (1-10 kl. mokiniams) turėti pažymių knygelę, susirašyti gautus pažymius;
 
27.2.22. būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (ne cenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 
27.2.23. mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekininkė. Grąžinti mokinio pažymėjimą.
 
27.3. Mokiniams draudžiama:
 
27.3.1. be mokytojų leidimo imti mokyklos valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.;
 
27.3.2. įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
 
27.3.3. įsinešti žaislų, skirtų žaisti ne mokyklos teritorijoje: švilpynių, šautuvėlių, kaukių ir kt.;
 
27.3.4. įsinešti saulėgrąžų ir kt. birių maisto produktų;
 
27.3.5. mokykloje ir mokyklos teritorijoje vartoti alkoholį, kvaišalus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;
 
27.3.6. pamokų metu naudotis mobiliu telefonu;
 
27.3.7. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
 
27.3.8. mokykloje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti);
 
27.3.9. pamokų metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;
27.3.10. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto.