PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus

2014-08-29 įsakymu Nr. V-129

 

VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO VIDURINĖS MOKYKLOS

2014-2015 M. M. GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO VEIKLOS PLANAS

Tikslai ir uždaviniai:

· Ugdyti gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje šiuolaikinėje visuomenėje.

· Išsiaiškinti mokinių pomėgius, sudaryti palankias sąlygas jiems atskleisti mokomojoje, organizacinėje bei papildomo ugdymo veikloje.

· Ugdyti mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Laikas

Atsakingas

1.

Vedant pokalbius, panaudojant anketinius apklausos metodus, išsiaiškinti mokinių gabumus: intelektualinius, meninius, vadybinius, muzikinius, techninius, sportinius (pagal mokomuosius dalykus).

rugsėjo mėn.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

2.

Atsižvelgiant į mokinių gabumus ir pomėgius skatinti gabius mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos kultūriniame gyvenime, įsijungti į papildomąjį ugdymą, realizuoti savo galimybes ir gebėjimus rajono ir respublikos mąstu organizuojamuose renginiuose.

nuolat

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

3.

Skatinti gabius mokinius dalyvauti mokyklos ir rajono olimpiadose, viktorinose, varžybose, konkursuose.

nuolat

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

4.

Derinti atskirų dalykų mokytojų darbą ir reikalavimus, atsižvelgiant į gabių mokinių polinkius atskiriems dalykams.

per mokslo metus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5.

Organizuoti mokykloje tarptautinį matematikos, gamtos mokslų, lietuvių kalbos, istorijos ir užsienio kalbos konkursą „KENGŪRA“

mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

6.

Diferencijuoti ir individualizuoti gabių mokinių darbą pamokoje.

nuolat

Dalykų mokytojai

7.

Taikyti pažangiausius pedagoginius, aktyviuosius ugdymosi metodus organizuojant ugdymo procesą

nuolat

Dalykų mokytojai

8.

Paskatinti mokinius, užėmusius prizines vietas olimpiadose, varžybose, konkursuose.

mokslo metų pabaigoje

Direktorius

9.

Organizuoti susitikimus su žymiais žmonėmis, įvairių profesijų atstovais. Pravesti pokalbius, diskusijas apie įvairias specialybes, jų pasirinkimo galimybes.

mokslo metų eigoje

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, bibliotekininkė

10.

Organizuoti ekskursijas po Lietuvos žymesnes vietas labai gerai besimokantiems mokiniams ir olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojams.

mokslo metų pabaigoje

Direktorius

11.

Mokyklos stende pareikšti padėkas mokiniams, pasiekusiems gerų rezultatų, skelbti mokyklos internetinėje svetainėje

per mokslo metus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

12.

Organizuoti šeimos šventę, kurios metu apdovanoti geriausius mokinius ir jų tėvelius

Gegužės mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinių taryba

13.

Gabių mokinių tėvams pareikšti padėkas elektroniniame dienyne

Po I, II, III trimestrų, I, II pusmečių

Klasių auklėtojai

14.

Keisti labai gerai besimokančių mokinių stendą „Mūsų šauniausieji“.

rugsėjo mėn.

Atsakinga už muziejaus veiklą darbuotoja

15.

Atlikti gabių mokinių mokymosi motyvacijos tyrimą „Kodėl man reikia mokytis?“

vasario mėn.

Klasių auklėtojai

16.

Organizuoti įvairių mokomųjų dalykų olimpiadas, kuriose galėtų dalyvauti ir kitų rajono mokyklų mokiniai.

mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

17.

Rinkti informaciją ir teikti mokiniams apie atvirų durų dienas kolegijose ir universitetuose

Mokslo metų eigoje

Klasių auklėtojai, bibliotekininkė

18.

Skleisti informaciją apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje

Mokslo metų eigoje

Klasių auklėtojai, bibliotekininkė

19.

Organizuoti abiturientams mokomųjų dalykų individualias ir grupines konsultacijas rengiantis brandos egzaminams

Mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

20.

Mokytojams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose.

Mokslo metų eigoje

Mokytojai

 

 

_______________________________________________________