Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Džiaugiamės galėdami informuoti, kad nuo 2014 metų vasario mėnesio 14 d. mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjera ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.“

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Karjeros paslaugas apima:

·  ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;

·  karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės sisteminimo ir teikimo procesas;

· karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Programa mokiniams padės:

·         pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;

·         rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;

·         priimti tinkamus karjeros sprendimus;

·         mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;

·         įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;

·         suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt

 

Karjeros koordinatoriaus paslaugos teikiamos

 

Kontaktinės darbo valandos:   I – IV  14.00 – 15.00 val.

Nekontaktinės darbo valandos:  IV – V  16.00 – 17.00 val.

Aušra Ryckienė, karjeros koordinatorė, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji socialinė pedagogė

 

KOORDINATORIUS KARJERAI

 

Mokiniams padeda:

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.

• Susidaryti individualų ugdymosi planą.

• Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

• Teikti informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

• Individualiai konsultuoti tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

 

Klasių vadovams:

• Siūlo klasės valandėlių temas.

• Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

 

 

 

 

TESTAI

 

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

 

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

 

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

 

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

 

Profesijų klasifikatorius

http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

 

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

 

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://www.europass.lt/cv

 

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

 

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba