MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 M. M.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Kas atsakingas

Laikotarpis

Laukiami rezultatai

1.

Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos darbo plano 2019- 2020 m. m. sudarymas.

MT pirmininkas

2019-08

Parengtas mokyklos tarybos 2019- 2020 m. m. darbo planas.

2.

Etatinis mokytojų darbas (problemos )

Mokyklos direktorius, finansininkas

2019-08

Mokytojų darbo laikas

3.

Metinės veiklos programos ir pradinio ir pagrindinio ugdymo planų 2019- 2020 m. m. projektų svarstymas.

Mokyklos direktorius, MT pirmininkas

2019-06

2019-08

Tarybos nariai susipažins su nauja veiklos programa ir bus skatinami inicijuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, siekiant sėkmingai įgyvendinti svarbiausius mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus.

4.

Klausimų, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių ir kitų darbuotojų interesus svarstymo iniciavimas.

MT pirmininkas, mokyklos administracija

Per visus mokslo metus

Pozityvus iškilusių problemų sprendimas.

5.

Konfliktinių situacijų svarstymai.

A. Ryckienė, klasės vadovai, mokyklos administracija

Pagal situaciją

Pozityvių konfliktinių situacijų sprendimas.

6.

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019- 2021 m. atestacijos programa

Mokyklos direktorius

2019-10

Teikiami pasiūlymai dėl mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020- 2022 m. atestacijos.

7.

Posėdis “ Ūkinės finansinės veiklos per 2019 m. aptarimas. Naujų finansinių metų sąmatos aptarimas”.

Mokyklos administracija

2019-12

Teikiami pasiūlymai dėl finansinės veiklos planavimo.

8.

Mokytojų dienos organizavimas

MT

2019-10

Bus organizuota išvyka-metodinė diena mokytojams

9.

Bendra veikla su socialiniais partneriais sprendžiant mokinių lankomumo, mokymosi ir elgesio problemas.

MT nariai, klasių vadovai

1 kartą į trimestrą.

Tai padės siekti geresnės ugdymo kokybės, efektyvesnio socialinio problemų sprendimo.

 

10.

Bendrų projektų rengimas, sprendžiant ugdymo  klausimus:

su Vištyčio seniūnija;

su Vištyčio kaimo bendruomene;

su Vištyčio regioniniu parku ir kt.

 

MT nariai

2019-10

Bendri susitarimai su Vištyčio kaimo institucijų vadovais padės sėkmingiau spręsti ugdymo problemas.

11.

Tėvų savaitės mokykloje.

Mokyklos direktorius

1 kartą per trimestrą

Tai leis tėvams geriau susipažinti su ugdymo procesu, pagerins mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą.

12.

Mokymo priemonių, vadovėlių, laikraščių užsakymo planavimas ir paskirstymas.

K. Tupčiauskienė

2019-06

Tinkamas aprūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis pagerins mokinių poreikių tenkinimą, ugdymo proceso organizavimą.

13.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-05

Teikiami pasiūlymai dėl mokyklos veiklos gerinimo ir veiklos planavimo

14.

Ataskaita mokyklos bendruomenai apie 2019- 2020 m. m. nuveiktą darbą.

MT pirmininkas

2020-06

Informacijos mokyklos bendruomenei apie nuveiktus darbus ir problemas perdavimas.

15.

Mokyklos 2020-2021 m. m. kompektacija

MT pirmininkas

2020-06

Bus aišku kiek mokykloje bus 2020-2021 m.m. klasių komplektų

 

Planą parengė: mokyklos tarybos pirmininkė Onutė Kartavičienė

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

protokoliniu nutarimu

2019 m. birželio 25 d. Nr. S-1-3